• 0
    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken integrerend deel uit van de webwinkel van Plastics-Center. Verkoopsovereenkomsten van Plastics-Center hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de klant.

2. Koop

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling en bevestiging per e-mail door Plastics-Center.

Indien de webwinkel de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel als mogelijk weten aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

3. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de klant de totale prijs van de goederen niet betaald heeft, blijven ze eigendom van Plastics-Center.

4. Leveringstermijn

De leveringstermijn bedraagt maximaal 45 dagen. Bij het verstrijken van deze termijn zal de klant per e-mail worden ingelicht en heeft hij het recht zijn bestelling te annuleren.

In geen enkel geval heeft de contractant recht op schadevergoeding voor laattijdige levering.

5. Klachten

Klachten, waaronder verstaan alle grieven m.b.t. de geleverde goederen en/of factuur, kunnen door de klant slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening gericht aan Secling bvba op het adres St.-Jakobsstraat 68 / 0202  te 8000 Brugge , binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.

6. Prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, draagt hij zelf eventuele invoerrechten.

7. Betalingsmodaliteiten

De klant is ertoe gehouden de prijs te betalen zoals die werd overeengekomen.

8. De wijze van teruggave en terugneming van het product

De klant, indien geen handelaar, heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product

Indien klant van de aankoop afziet, stuurt hij de goederen aangetekend terug, in de originele verpakking, en dit binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering. Retouradres: Secling bvba St.-Jakobsstraat 68 / 0202,  8000 Brugge

9. Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Brugge zijn bevoegd.

Plastics Center

Secling bvba
Sint-Jakobsstraat 68/0202  B-8000 Brugge 
T: +32 (0) 50 33 53 98
E: info@plastics-center.be
BE 0406 883 128
RPR Gent, Afdeling Brugge